Трима души, три умни глави решили да идат на лов. Нарамили по една бухалка наместо пушки, накитили си калпаците с пачи пера и тръгнали. Ха бре, де бре – прехвърлили Балкана и слезли в Софийското равно поле. В полето видели една върба, а под върбата поп с калимавка, но без брада – връзва с конопено въже шията на една гъска.

– Добър ден, дядо попе! – провикнал се първият ловец. – Защо си натиснал тая гъска?

– Ще я беся – отвърнал попът.

– Че какво ти е направила? – обадил се вторият ловец.

– Тя ми направи голяма пакост – почнал да разказва попът. – Тая нощ легнах да спя на двора, за да ми е хладина, а тя дошла, видяла ми брадата, помислила, че е трева, и я опасла.

– Не я беси, ами я дай на нас, ние ще я удавим в Искъра – рекъл третият ловец.

– Вземете я – ритнал попът гъската. – Удавете я, махнете я от главата ми.

Тримата ловци грабнали гъската, ударили към Искъра, намерили по- дълбочко място и я натопили във водата. Държали я, що я държали, помислили, че се е удавила, и я пуснали. Гъската бързо изскокнала над водата, плеснала с криле и прехвръкнала на другия бряг.

– Бре – обадил се първият, – не можахме да я удавим, малък е Искърът. Друг път, кога опасе брадата на попа, ще я занесем да я удавим в Черно море. Там има дълбока вода.

Тръгнали по- нататък. Вървели, вървели, уморили се. Легнали край пътя да подремнат. Сложили бухалките си под главите, но преди да затворят очи, отгоре им налетели орляк мухи, почнали да се навират в носовете им и да ги хапят.

– Оле- ле! – викнал единият. – Ще ни изядат тия проклети мухи. Хайде да идем при оня поп с опасаната брада и да го попитаме как да изтребим мухите. Той ще ни каже – веднъж вече ни мина думата пред него.

Вдигнали се тримата и пак се върнали при попа.

– Дядо попе – рекли му ловците, – дай ни ум какво да правим с тия пусти мухи, дето хапят и не оставят човека да подремне.

– Бийте! – отговорил попът. – Където видите муха, удряйте.

– С какво да удряме? – попитали умните глави.

– С бухалките, аз ви позволявам.

Тъкмо в туй време върху главата на попа кацнала една муха. Първият ловец, без да се замисли, дигнал бухалката си и бухнал попа по главата.

– Какво направи, бре!Защо удари попа? – развикали се другите двама.

– Попът даде позволение – отвърнал първият ловец и се почесал по врата.

Нямало що, почакали попа, додето дойде на себе си, и пак тръгнали.

Поели към село Дървеница. Насред пътя видели една любеница.

– Що е това, бре? – навел се единият от тримата.

– Това е – отвърнал вторият – камилско яйце. Хайде да го измътим!

– Къде ще го мътим? – попитал третият.

– На припек.

Изнесли любеницата на Витоша и клекнали да я мътят. Редували се един след друг. По едно време първият, без да ще бутнал любеницата и тя се търкулнала надолу в трънаците. Тримата умни глави се развикали и търтили да я гонят. Ха бре, де бре – хлътнали в трънаците. Не щеш ли, от трънаците, дето спряла любеницата, изскочил заек.

– От камилското яйце се излюпило едно камилче с дълги уши. Дръжте го! – викнал първият ловец.

– Стой! – рекли другите двама.

Но заекът побягнал и се скрил в гората.

Ловците се почесали по вратовете. Единият продумал:

– Чудно нещо!Кога се измъти туй камилче и кога му порастоха толкова дълги уши. Ние трябва да го намерим.

– Как? – обадили се другите двама.

– Ще намерим секири и ще изсечем гората.

Речено – сторено. Намерили секири, запретнали се и почнали да секат гората. По едно време покрай тях минал пътник, яхнал на кобила. Подире му припкало младо жребче. Пътникът спрял и попитал защо секат гората. Умниците му разказали каква е работата.

– Хубаво сте намислили – рекъл пътникът, като разбрал с какви хора има работа, – само че секирите ви не режат. Дайте ми ги. Ще ида у дома да ги наточа.

– А ние какво ще правим? – попитал първият ловец.

– Чакайте, докато ги донеса.

Ловците му дали секирите и седнали да чакат. Пътникът препуснал кобилата и вече не се върнал. Останало само жребчето му.

Единият от ловците се досетил.

– Този човек – рекъл – ни измами, но ние ще утрепем жребчето му.

– Как ще го утрепем?

– Ще натоварим на гърба му гащите и калпаците си, ще го подгоним. То ще се препъне, ще падне някъде по пътя и ще умре под товара.

Речено – сторено. Натоварили гащите и калпаците си, подгонили жребчето и то побягнало.

– Спукана му е работата! – засмели се трите умни глави.

И тръгнали по- нататък гологлави и без гащи. Стигнали до една малка речица. Видели на брега й върба – стара, наведена към водата.

– Защо ли се е навела тая върба към водата? – попитал първият.

– Жадна трябва да е – отговорил вторият.

– Хайде тогава да я напоим! – предложил третият.

– Как? – попитал първият.

– Един от нас ще се хване за клоните й, ще увисне надолу. Вторият ще се хване за краката на първия, третия – за краката на втория. Като натежим, тя ще се наведе още, клоните й ще опрат до водата и върбата ще се напие.

Речено – сторено. Наловили се тримата, увиснали надолу, но върбата не мръднала.

– Хайде сега да си плюем на ръцете и да налегнаем още по- силно! – викнал първият ловец.

Пуснали се и тримата да си плюят на ръцете и паднали. Цамбурнали във водата като жаби. Излезли мокри вир- вода и тръгнали да се сушат. Покачили се на лакатнишките скали. Под високите скали в дълбочината припаднала гъста бяла мъгла.

– Що е туй, бре? – попитал единият.

– Памук трябва да е – обадил се вторият.

– Я да се хвърлим на меко и да се отъркаляме! – рекъл третият.

– Защо да не се хвърлим? – отговорили другите двама.

И без да му мислят, тримата ловци се хванали за ръце, викнали ухаа! – и се хвърлили от високите скали. Паднали долу и се утрепали.