Светец… отивал да се разговаря с Бога. И като минавал покрай един богат човек, последният му казал:

– Кажи на Господа, че ми дотегна това богатство. Да го отнеме, за да живея като хората.

– Много добре – казал мъдрецът, – ще кажа на Бога.

Повървял по-нататък и видял един бедняк, който пък му казал:

– Кажи на Бога, че ми дотегна този живот. Стига съм ходил гол и бос. Да ми даде дрехи, изобщо – да измени условията на живота ми.

– И твоята молба ще представя – рекъл мъдрецът.

Отива при Господа и му разправя за двамата. Господ му рекъл:

– Кажи на богатия да стане недоволен и да започне да роптае против Мен и Аз ще му отнема всичкото богатство; а на онзи бедняк кажи да бъде доволен от живота и всичко ще му се даде.

Връща се мъдрецът и казва на богатия какво му поръчал Господ, но богатият възразил:

– Как мога да направя това?

– Тогава богатството ти ще остане.

Минава край бедняка и му казва поръчаното от Господа, но и той му възразил:

– Как мога да бъда доволен при такива лоши условия?

Тогава мъдрецът му казал:

– Ще ходиш гол и гол ще бъдеш погребан…