Хитър Петър бил много гладен. Спрял се пред една пекарна и се вторачил в хлябовете.

– Какво само току зяпаш бре? – троснато го попитал хлебаря.

Хитър Петър казал:

– Гледам ти хлябовете, и де да имаше с кого да се обзаложа, че мога на един път да ги изям!

– Не можеш! – рекъл хлебаря.

– Хайде да се хванем на бас, да се обзаложим!

– На какво да се обзаложим? – попитал хлебаря. Хитър Петър казал:

– Ако не ги изям, ще ми обръснеш брадата и мустаците!

Хлебаря се съгласил и викнал бръснаря, да не избяга Петър.

Започнал Петър да яде. Ял що ял, наял се, надумкал се здравата и повече не можел да яде.

Тогава бръснаря се ухилил, хванал Петра и му обръснал брадата и мустаците.

Засмял се Хитър Петър и рекъл доволно:

– Да си жив и здрав, че с топъл хляб ме нахрани и гладко ме обръсна!